קווים לדמותו

 

 

"והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעיתו ועלהו לא יבול,וכל אשר יעשה יצליח..."

    

הקדוש רועי אהרון רוט הי"ד

"מה אברך לו במה יבורך, זה העלם שאל המלאך"?
על התפילה הקדושה, הענווה, הצנעה והיראה.
דרך ארץ לא המעיט והחסיר ובכל הדברים שבקדושה- דקדק ב"ה והחמיר.
 

גם את ענייני החולין בנועם הסדיר ועל שפתיו לא מש החיוך, ההלל ונגינות השיר.
כמה שמחת חיים והכרת תודה לקב"ה מילאו את רועי.
ואכן נשא חן בעיני אלוקיי וחסד בעיני אנשי העיר.

ועוד נרבה לדבר על רועי:
על האמונה היוקדת והאהבה למכביר: אהבת א"י הקדושה, אהבת א"י השלמה, אהבת הטבע והחי, אהבה שכולה בקדושה נוצרה.
זה העלם לימדנו הלכה למעשה:
"יהא כבוד חברך חביב עליך כשלך"," ואהבת לרעך כמוך". מרועי למדנו את "העצמה שבשקט", כל מי שזכה לראות את רועי בתפילה- ראה מהי תפילה אמיתית.
וכשרועי התפלל ניכר "כי שם ה' נקרא עליו".
מולנו עומדת דמותו של רועי, דמות הגורמת לכולנו לחיות חיים של גודל, חיים של עבודת ה', חיים של תפילה.

הקדוש רועי אהרון רוט, הי"ד
תלמיד ישיבת "מאכז הרב", ירושלים.
נרצח ע"י בן עוולה באוהלה של תורה,
בטבח בישיבה בר"ח אדר ב' תשס"ח (6.3.08)
והוא כבן 18.5 שנים בלבד.
התפילה וההודיה לקב"ה היו מרכז עולמו.

 

___________________________________________________________________ 

 

צחי פנטון, תושב אלקנה, מספיד את רועי רוט הי"ד, שנרצח בטבח בישיבת "מרכז הרב", ומספר על נשמת מלאך נדירה שירדה לזמן מוגבל לעולם הזה.

לפני תשע עשרה שנה בא המלאך הממונה על הנשמות ואמר לפני בורא עולם:

ריבונו של עולם, נראה לי שישנה כאן טעות, נצטוויתי להפקיד נשמה אחת ברחם והנה זו נשמה עליונה, זו איננה נשמת בשר ודם, ובראותי זאת אמרתי - אשאלה ממנו שמא שגגה היא מלפני השליט.

ונענע לו הקב"ה בראשו ואמר לו:

זו אינה טעות, כך עלתה מלפני שנשמת מלאך זו תרד לעולם ותתקן את עמוד התפילה. ישראל בני אהובי כבר מורגלת בפיהם התפילה וברצוני להעירם ולעוררם.

ונטל המלאך את הנשמה העליונה ונשקה ואמר לה, ראי שציווה בורא עולם שתרדי לעלמא דשיקרא ותעוררי ליבם של ישראל לאביהם שבשמים, שיזעקו אל ה' בצר להם ויהיו תפילה. ונתנה ברחם אמו ולחש לה: זו אינה נשמת בשר ודם, פיקדון היא אצלך לעת עתה.

ובא לעולם רועי.

וניכר היה עליו שמלאך הוא אלא שצורת בשר ודם לו

וניכר היה עליו שמלאך הוא, אלא שצורת בשר ודם לו. וכיבדוהו בני האדם וידעו כי שיג ושיח לו עם אלוקיו, וכי שערי שמים פתוחים לפניו ושבילי רקיע נהירים לפניו כשבילי אלקנה. והיה רועי אוהב שלום ורודף שלום, רועי אהרן.

ומעולם לא משה מפיו בת השחוק. בת שחוק של מצווה ושל קדושה. בת שחוק של מאור פנים ושל אהבה. בת שחוק של מלאכים. אמת, לבן תמותה רגיל עתידה להיות בת שחוק כזו רק באחרית הימים. אז ימלא שחוק פינו. אבל למלאכים יש בת שחוק כזו גם בעולם הזה.

ובעומדו לפני בוראו בתפילה, ראתה גם שפחה על הים את עמוד האש העולה ממנו עד לרקיע, ואי אפשר היה לעמוד במחיצתו באותה עת. וכשהיה זועק בכל כוחו "אמן יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא", ראו הכל בעיניהם איך היה נקרע מיד גזר דינם של ישראל.

ואף מי שלא היה לבו מכוון או ששפתיו היו דובבות חולין, היה משתתק באותו רגע, מביט נכלם ברועי ובתפילתו ומתעורר מיד לתפילה.

ובכל עת שהיה המלאך הממונה על הנשמות רואה זאת, היה שמח ואומר לרעיו: ראו בן יעקב זה שמעורר את עם ישראל לתפילה, אני הוא שזכיתי להטיל נשמתו ברחם אמו. והיו רעיו בשמי מרום עונים כנגדו ואומרים, "יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא".

וכל אותן שנים היתה נשמתו של רועי רוצה לשוב אל תחת כסא הכבוד, אלא שכבוד רב עשה לה רועי בגופו הקדוש והטהור, והיה מתהלך בעולם הזה כמי ששייך ולא שייך לכאן. והיתה נשמתו תוהה, מה לו לילוד אישה זה שהוא כמלאך? ולא היתה יודעת את עיתה.

וכאשר עברו ח"י שנים בא הקב"ה למלאך הממונה על הנשמות ואמר לו, הגיעה העת להשיב את נשמת רועי אל כור מחצבתה. ושאל המלאך, עד כאן? וענה לו הקב"ה, כך עלתה מלפני. ויבן המלאך כי כבר ח"י וידום.

ובעת שנתכסתה הלבנה וקדרו השמים, אמר הקב"ה, עת להשמיע על השקלים וליטול כופר נפשם של ישראל. וניתנה רשות למשחית לקטוף את פרי עץ אדר. ומחצית נצטרפה למחצית והיו לשמונה שקלי כסף צרוף, ועלתה נשמתם כאחד בעת שהיו צורפים בכסף טהור, בתורה הקדושה. ואמר הקב"ה: טוב לי מאלפי זהב ומכסף.

והיו מלאכי צב-אות קוראים זה לזה: משנכנס אדר מרבים בשמחה... איזו שמחה גדולה יש בפמליה של מעלה בעת שנשמות הקדושים מגיעות לכסא הכבוד. ויצאו המלאכים לקראת הנשמות הקדושות וידעו הכל שרועי שב הביתה.

ובעת שהגיע רועי למרום, כיוון שהיה הרוג מלכות יצא לקראתו דוד המלך ושמח ואמר: "כעת, רועי לא אחסר!" והושיבו מיד לצידו בכסא המלכות ואמר לו, מעתה אתה אחראי על התפילה בעולם הנשמות".

כיוון שהיה הרוג מלכות יצא לקראתו דוד המלך ושמח ואמר: "כעת, רועי לא אחסר!"

"עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון". אומרים חז"ל: למי התורה שוחקת, למי שעמל בה ליום אחרון. מי שזוכה לצאת מן העולם בעת לימוד תורה, התורה שוחקת ואומרת, ברוך הבא, מזומן אתה לחיי העולם הבא.

זכה רועי אהרן רוט הי"ד וזכו חבריו הקדושים, שעסקו בתורה ביומם האחרון ולא עוד אלא שיצאה נשמתם בעת שעסקו בתורה. ובעת שהתכנסנו לתפילה בליל שבת קודש, אבלים וכואבים שעה קלה לאחר לוויית רועי המלאך, הגיעה עת קדיש ובושנו ונכלמנו, מה יהא עם זעקת "יהא שמה רבא", מי יבקע שערי רקיע עבורנו? ובכינו ואמרנו בלחש, "יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא".

ובתום התפילה נשאונו רגלינו אל הבימה, ויחד עם האב והאחים האבלים רקדנו ושרנו בבכי את השיר שרועי אהב:

"והיה כעץ שתול על פלגי מים
אשר פריו יתן בעתו
ועלהו לא יבול
וכל אשר יעשה יצליח"

ואומרים שבאותה שעה נפתחו שערי רקיע ורועי הביט ממרום ובת שחוק ריחפה על שפתיו ונענע ואמר, "יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא".

זכו אורלי ויענקל'ה היקרים שנשמה זו תופקד בידיהם ח"י שנים, והשיבוה לצור עולמים בקדושה ובטהרה. לא לכל אחד נותן הקב"ה רכוש כה יקר לפיקדון, אלא שסמוך ובטוח היה שישמרו הם עליו מכל משמר וינהגו בנשמתו כאשר נוהגים בבת מלך.

וזכו אחיו ואחותו לגדול במחיצתו וליהנות מאורו וללכת בדרכיו.

וזכתה אלקנה שתפילת רועי קרעה לפניה רקיעים ועתה זו צוואתו להתעורר בתורה ובתפילה.

ואבלים וכואבים אנו בעולם הזה ותוהים כיצד ואיך מרבים בשמחה, ורק נאמר ונזעק "יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא".

 

 

    ___________________________________________________________________

 "עקדתי את בני"

בתמונת בני, בחלומי- אני מתבוננת.
מסרבת להאמין ובכל זאת- על מותו מקוננת.
והוא מביט אליי, רועי, בני, אהובי מחמדי
ועיניו בוערות כמדקרות לבבי!
ואנחנו עצובים- ללא שמחה וששון
כח חרב עולמנו מאז האסון.
כמה נעים להקשיב לכל הסיפורים בשבחך בני,
כמה נעים להריח את בגדיך ולשכב במיטתך,
ואתה "אוסף" אותי אליך ומדבר ללא ליאות
ומסביר ומפרש ולעולם אינך אומר- עייפתי, לא עוד!
קשה לדבר עליך בלשון עבר, כי הרי הינך כ"כ פה , כ"כ עכשיו!
ורציתי לבקש ממך סליחה בני, סליחה שאותך- נתתי,
ובפה מלא יכולה לומר- עקדתי.
אתה מקור השמחה, הגאווה וכח הלמידה.
העוצמה שבשקט שלך, הצנעה והיראה.
כוחך הפיזי, אף פעם לא היווה עבורך
מקור גאווה, או תוקפנות מאוסה.
ותמיד הקפדת על מצווה קלה כבחמורה,
כמה אהבה בני, כמה אהבה הקרנת סביבך:
כבוד האדם, תפילה קדושה ואהבת א"י - השלימה.
היית לנו חיוך, שעל פניך תמיד נסוך.
היית לנו גיל וחדווה,
מורה דרך לכל סובביך- בחוזקך הפנימי ובאמונתך הקדושה.
ותמיד אמרת- שרק לשמוח יש!
הלכת מאיתנו עכשיו,
לקחת אביב והותרת סתיו.
ניקטפת באיבך בין ספרי הקודש
במקום הכי קדוש והכי מוכר
ואני זועקת בקול רם:
"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד..."
עד מתי?
זה הנער, שאליו כה הרבה פיללתי,
זה העלם, שהשפיע על כולם, בדבקות תפילתו, בעצם הווייתו.
זה העלם- לימדנו את האהבה, הקדושה ואת העוצמה שבשקט
ומהי באמת התפילה.
וכשרועי התפלל, ניכר בו כי "שם ה' נקרא עליו".

רועי שלי,
במקום לרקוד ולשיר שירי שבת,
במקום לטייל בינות דשא וכל גינה,
שוכב הינך מתחת לגל האבן- הלבנה...
אך רק גופך באדמה בני, מונח
רק הוא בדממה וביגון- שם הוא נח!
ואילו נשמתך ממריאה ותמשיך עוד לרחף
ורשומה תמיד תהיה- על מציבת הלב!
ותיקוד השלהבת הזאת בעתיד
והפכה נישמתך בני לאש- התמיד!
ובערה הלהבה כמציבה מעל קיברך הרענן
והייתה לנו לעמוד אש וענן!
מי ייתן ש"עמוד האש" המוצק הזה, הערכי והקדוש הזה,
יהפוך לאש אחת גדולה
ונתחזק כולנו באמונה ובתפילה הקדושה-
והעיקר? יש לשמוח!
בהרבה ריקוד, שירה, נגינה ותפילה קדושה.
זו המורשת, זו הדרך וזו המהות.
בכך ציווה לנו רועי את החיים.

ממשיכים בדרכו של רועי.

 

הספד במלאות שנה לפטירתו של רועי

רועי, רצינו לספר לך כיצד עברה עלינו השנה האחרונה בלעדיך.
רצינו שתדע שהשפעת עלינו רבות לא רק בעת היותך בעוה"ז, אלא אך לאחר שנפרדה נשמתך מהגוף. חז"ל אומרים (ילקו"ש יהושע רמז/ה), שארבעה דברים צריכים חיזוק- תורה ומעשים טובים, תפילה וד"א, ובכולם היית חזק וזריז לקיימם. עם הסתלקותך, חסרו דברים אלו בצורה יותר מורגשת למעגלים שסבבו אותך, אך בזכותך לא שקטנו לרגע, קיבלנו על עצמנו להתחזק בארבעת הדברים. כנגד התורה, הוריך קיימו שיעור תורה חודשי שהתמקד סביב קווים לדמותך, וחבריך הגיעו בקביעות ואף אלה שנמצאים בצבא והייתה להם טירחה גדולה להגיע, דיבקו עצמם באוהלה של תורה והשתדלו שלא להעדר.גם בסניף וביישוב התקיימו שיעורים לע"נ, ובעז"ה מחר ובשבוע הבא יכניסו ב' ספרי תורה לזכרך. כנגד מעשים טובים וד"א, עברו משפחתך ועוד יעברו בעז"ה, בישיבות ובאולפנות וסיפרו על דמותך המופלאה, מידותיך הישרות ודרכך העדינה.
בגרעין אריאל קיימו פרוייקט לסייע לעולים, שאתה בעצמך השתתפת בו והעברת להם שיעור. כל אחד מידידיך קיבל על עצמו להתחזק בד"א ובמידות טובות, וגם מי שלא, בעז"ה יקבל על עצמו.
כנגד התפילה, חבריך ממרכז הפיצו חוברת בנושא התפילה, והתקיימו שיעורים רבים בנושא זה. אנשים רבים התחזקו, בזכותך, בעניית "יהא שמיה רבא..."בכוונה אמיתית ובהבנה שלימה.
 

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________